ŠKOLA NAŠE BUDOUCNOST

Tímto novým školním rokem 2018/2019 zahajujeme výuku v nově postavené budově Základní školy Radonice. Od toho se odvíjí i celková koncepce rozvoje školy, která vychází z vize a cílů.

Motto školy: „ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI„Škola v obci, obec ve škole“
Škola otevřená všem,
rozvíjející osobnost, vztahy, poznávací proces žáků
a jejich spolupráci a také umožňující dosahování pocitu úspěšnosti

ŠKOLA pro 21. STOLETÍ – komunitní škola

CÍLE ŠKOLY:

1. Hlavním cílem bude postupné vytváření školy vycházející z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí i zeměpisné polohy.

2. Využívání dostupných prostor pro výuku nejen v objektu školy, ale zároveň i venkovních jako jsou např. hřiště, zoopark, rodinný park Amerika, kulturní dům apod.

3. Vybudovat školu, která bude:

a) vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, vnímaného jako celistvá individualita v dynamickém prostředí;
b) vytvářet vysoce motivující prostředí, které výrazně ovlivní rozvoj představ, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, učí se, pracují a hrají si;
c) otevřená rodičům (možnosti návštěv ve výuce), podpořená besedami o metodě prvopočátečního čtení a psaní Sfumato a výuky matematiky podle prof. Hejného;
d) podporovat komunikaci a spolupráci pedagogů formou hospitačních návštěv, a to jak v rámci vlastní školy, tak i mezi okolními školami;
e) realizovat ozdravné programy: plavecký kurz, bruslení, školy v přírodě apod.
f) vytvářet pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů.

Z těchto skutečností také vycházejí další základní dokumenty:

1. Školní vzdělávací program (ŠVP ZV), který respektuje zákonné ustanovení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Náš ŠVP navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy a využije navíc všech možností, které poskytuje prostředí obce, příroda apod.

2. Školní řád je aktualizován na novou budovu základní školy a navazuje na principy a zásady mateřské školy, ale návazně i základní školy.

Vzhledem k tomu, že pokládání základů vzdělávání je zcela specifické a velmi náročné, velmi uvítáme spolupráci a podporu rodičů tak, abychom dokázali vzájemně sladit své působení především ve prospěch dětí a postupovali tak společně stejným směrem.