Cíle školy:

Hlavním cílem bude postupné vytváření školy vycházející z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí i zeměpisné polohy.
Využívání dostupných prostor pro výuku nejen v objektu školy, ale zároveň i venkovních jako jsou např. hřiště, zoopark, rodinný park Amerika, kulturní dům apod.

Vybudovat školu, která bude:

vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, vnímaného jako celistvá individualita v dynamickém prostředí;
vytvářet vysoce motivující prostředí, které výrazně ovlivní rozvoj představ, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, učí se, pracují a hrají si;
otevřená rodičům (možnosti návštěv ve výuce), podpořená besedami o metodě prvopočátečního čtení a psaní Sfumato a výuky matematiky podle prof. Hejného;

podporovat komunikaci a spolupráci pedagogů formou hospitačních návštěv, a to jak v rámci vlastní školy, tak i mezi okolními školami;
realizovat ozdravné programy: plavecký kurz, bruslení, školy v přírodě apod.
vytvářet pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů.

Z těchto skutečností také vycházejí další základní dokumenty:

Školní vzdělávací program (ŠVP ZV), který respektuje zákonné ustanovení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Náš ŠVP navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy a využije navíc všech možností, které poskytuje prostředí obce, příroda apod.
Školní řád je aktualizován na novou budovu základní školy a navazuje na principy a zásady mateřské školy, ale návazně i základní školy.
Vzhledem k tomu, že pokládání základů vzdělávání je zcela specifické a velmi náročné, velmi uvítáme spolupráci a podporu rodičů tak, abychom dokázali vzájemně sladit své působení především ve prospěch dětí a postupovali tak společně stejným směrem.

Cíle školy:

Hlavním cílem bude postupné vytváření školy vycházející z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí i zeměpisné polohy.


Využívání dostupných prostor pro výuku nejen v objektu školy, ale zároveň i venkovních jako jsou např. hřiště, zoopark, rodinný park Amerika, kulturní dům apod.VYBUDOVAT ŠKOLU, KTERÁ BUDE:


vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, vnímaného jako celistvá individualita v dynamickém prostředí;


vytvářet vysoce motivující prostředí, které výrazně ovlivní rozvoj představ, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, učí se, pracují a hrají si;


otevřená rodičům (možnosti návštěv ve výuce), podpořená besedami o metodě prvopočátečního čtení a psaní Sfumato a výuky matematiky podle prof. Hejného;


podporovat komunikaci a spolupráci pedagogů formou hospitačních návštěv, a to jak v rámci vlastní školy, tak i mezi okolními školami;


realizovat ozdravné programy: plavecký kurz, bruslení, školy v přírodě apod.


vytvářet pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů.


Z TĚCHTO SKUTEČNOSTÍ TAKÉ VYCHÁZEJÍ DALŠÍ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:


Školní vzdělávací program (ŠVP ZV), který respektuje zákonné ustanovení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Náš ŠVP navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy a využije navíc všech možností, které poskytuje prostředí obce, příroda apod.


Školní řád je aktualizován na novou budovu základní školy a navazuje na principy a zásady mateřské školy, ale návazně i základní školy.


Vzhledem k tomu, že pokládání základů vzdělávání je zcela specifické a velmi náročné, velmi uvítáme spolupráci a podporu rodičů tak, abychom dokázali vzájemně sladit své působení především ve prospěch dětí a postupovali tak společně stejným směrem.
Motto školy: „ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI“„Škola v obci, obec ve škole“
Škola otevřená všem,
rozvíjející osobnost, vztahy, poznávací proces žáků
a jejich spolupráci a také umožňující dosahování pocitu úspěšnosti

ŠKOLA pro 21. STOLETÍ – komunitní škola


Zapojení naší školy do projektu z šablon II.Cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů.


Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.