Stravné a školné

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ (STRAVNÉ)

Stravné se platí zálohově, měsíční záloha je stanovena na 1000,- Kč.

Výše stravného může být v odůvodněných případech upravována i během školního roku.

Bližší informace najdete v Řádu školní jídelny.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento rok je stanovena na 600,- Kč za měsíc.

Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně, a to i po dobu odkladu školní docházky.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.Platby posílejte na číslo účtu ‎70989723/5500 (stravné) a 70989731/5500 (školkovné). Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Úhrada stravného je splatná před započetím stravování dítěte v mateřské škole, obvykle do 25. dne předešlého měsíce. V červenci bude provedeno vyúčtování. Variabilní symbol dostanete od vedoucí školní jídelny. VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTÁVÁ po celou dobu docházky dítěte do MŠ STEJNÝ!