Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024


Zápis do prvního ročníku - školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

velmi nás těší Váš projevený zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší základní škole.

Zápis do 1. třídy proběhne v ZŠ Radonice dne 18. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hod. (Nejdříve je nutné provést elektronickou registraci k zápisu – viz níže.)

Náhradní termín (pouze v mimořádných případech) je stanoven na 24. 4. 2023 (v případě žádosti o náhradní termín je nutné obrátit se nejdříve telefonicky na vedení školy – Mgr. Veronika Černá, tel.: +420 776 133 934; Mgr. Michaela Petruš, tel.: +420 777 720 384).

Do 1. ročníku školního roku 2023/2024 bude přijato maximálně 25 žáků.

Kritéria přijetí do Základní školy Radonice najdete v samostatném dokumentu.

Elektronická registrace k zápisu

Registrace k zápisu bude probíhat on-line. Klikněte na tento odkaz: KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Poté vyplňte, uložte a vytiskněte daný formulář. Na základě vyplněného formuláře obdržíte informační e-mail s registračním číslem (to si pečlivě uschovejte, bude sloužit k další komunikaci se školou).

Vyplněný formulář budete potřebovat až v měsíci dubnu, kdy ho vytištěný a podepsaný předáte přímo u zápisu ve škole nebo pošlete na adresu školy Kaštanová 473, 250 73 Radonice, popř. zašlete prostřednictvím datové schránky uuqkybr.

Aplikace elektronické registrace bude spuštěna 1. 2. 2023 v 8:00 hod. Ukončena bude dne 17. 4. 2023 ve 23:59 hod.

Součástí elektronické registrace je také rezervační formulář – v něm si vyberete místnost (č. 1, 2, 3, 4 nebo 5) a čas zápisu (od 14:00 hod. do 17:30 hod.).

Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí žáka. Registrace se vztahuje také na žádosti o odklad školní docházky.

Kdo se hlásí k zápisu?

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, tj. dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Děti, které dovrší 6 let věku od září do konce prosince 2023, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení.

Děti, které dovrší 6 let věku od ledna do konce června 2024, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce musí v následujícím školním roce opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz elektronický zápis)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o druhu pobytu v České republice

(Pokud byl dítěti v předešlém školním roce povolen odklad povinné školní docházky, doloží zákonný zástupce také Rozhodnutí o odkladu.)

Dokumenty potřebné, pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k odkladu povinné školní docházky
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky a další výše uvedené dokumenty je zákonný zástupce dítěte povinen doložit škole do 31. května 2023.

Průběh zápisu do 1. třídy

 • dítěti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání, odkladu povinné školní docházky, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti (v den zápisu)
 • zákonný zástupce doloží vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. také Žádost o odklad povinné školní docházky
 • zákonný zástupce doloží veškeré výše uvedené dokumenty
 • dítě odchází do třídy (přítomnost zákonného zástupce je možná); zápis probíhá formou rozhovoru, při kterém je sledována citová a sociální zralost dítěte, schopnost soustředit se při různých aktivitách, správnost vyjadřování, komunikační dovednosti, prostorová orientace, znalost barev a geometrických tvarů, početní představivost, kresba, grafomotorika apod.; tato část zabere přibližně 20 minut

Přijetí/nepřijetí k plnění povinné školní docházky

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) a webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na první třídní schůzce.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá, bude k vyzvednutí v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno doporučeně poštou v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.


Kritéria pro přijetí dítěte

Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2023/2024


Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.