Úřední deska

Kritéria přijímání dětí do MŠ Radonice

Při vyhodnocování kritérií se bude postupovat od nejstaršího dítěte k nejmladšímu. Přijaté dítě do MŠ nastupuje v den, kdy mu budou 3 roky.


Školní řád mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Radonice, Na Skále 185, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tento školní řád.