Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s platnou legislativou žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP se podílí na zajišťování a realizaci podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků, realizuje koncepci kariérového poradenství, tj. informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků, nabízí odbornou pomoc při řešení akutních krizových i dlouhodobě zažívaných problémových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště. ŠPP poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností.
info_zs
ŠPP se zaměřuje také na kariérové poradenství. Více informací získáte od výchovné poradkyně a na těchto stránkách: https://karierove-poradenstvi.estranky.cz/.
info_zs
Stránky ohledně prevence péče o psychiku, která usiluje o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti, ve které se nikdo nestydí říct o pomoc.
https://nevypustdusi.cz/
.


Schéma poskytování poradenské služby ve školeŠkolní poradenské pracovištěPlán výchovného poradce na školní rok 2023-2024Plán metodika primární prevence na školní rok 2023-2024Interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA


KDE HLEDAT POMOC, KDYŽ JI POTŘEBUJI? KOMU SI O NI ŘÍCI?

Rodičům, učitelům, kamarádům, …

Schránka důvěry – přímo ve škole, přízemí (při východu z šaten)

Pomoc při šikaně

Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz – tel.: 116 111
Společenství proti šikaně – www.sikana.org
Internetová poradna (linka důvěry) – varianty pomoci: osobní setkání, chatová poradna, emailová poradna – www.iporadna.cz
Minimalizace šikany – www.minimalizacesikany.cz – projekt, který pomáhá školám významně snížit četnosti i závažnost projevů šikanování mezi dětmi

Pomoc proti kyberšikaně

Safer internet – www.saferinternet.cz – sociální sítě
Bezpečný internet – www.bezpecne-online.cz – bezpečné užívání internetu
E-bezpečí – www.e-bezpeci.cz – celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény; projekt se věnuje také pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání i běžném životě