Úřední deska


Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona.


Školní řád základní školy

Školní řád Základní školy Radonice (dále jen ZŠ Radonice), vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění OSN 217 A (III) dne 10. 12. 1948, a z právních předpisů platných v České republice.


Školní vzdělávací program základní školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Radonice.


Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 Základní a Mateřské školy Radonice.