Školní rok 2019/2020
E- twinningový projekt: How do you celebrate Christmas? Postcards Exchange


Naše škola se zapojila do e- twinningového projektu s názvem How do you celebrate Christmas? Postcards Exchange. Projekt jsem vytvořila s kolegyní z Fracie Cécile Hyvart. Hlavním cílem bylo vyrobit pohlednice s vánoční tématikou a napsat v rodném a anglickém jazyce větu o tom, jak slavíme Vánoce.
Po schválení projektu v České republice a ve Francii se nám nakonec podařilo získat do projektu i další státy, a to celkem 9 škol z těchto zemí - Francie, Itálie, Turecko, Španělsko, Německo, Slovensko, Polsko, Litva.
Projektu se na naší škole zúčastnili žáci první a třetí třídy. V rámci toho jsme nakreslili vánoční pohlednice a popsali naše svátky. Žákům jsme se v anglickém jazyce představili a společně vytvořili česko – anglické lapbooky s vánočními slovy.
Žák z první třídy přinesl do školy akordeon a s jeho doprovodem jsme nahráli vánoční koledu Pásli ovce Valaši.
Pohlednice jsme 12. 12. 2019 odeslali do škol výše uvedených států. Všechny zúčastněné školy poslaly pohlednice do pátku 13. 12.2019. Těšili jsme se na pohlednice z ostatních škol. Ty jsme pak vystavili ve vestibulu školy. Pro lepší orientaci, ze kterých států k nám pohlednice přišly, posloužila i mapa, aby žáci měli přehled, odkud k nám pohlednice přicházely. Mapu si také vybarvili.
V krátkém videu jsme žákům popřáli dvojjazyčně: česky a anglicky Ahoj. Veselé Vánoce. Šťastný nový rok z České republiky.
Bylo úžasné sledovat zájem žáků o práci v projektu a zároveň zjišťovat, jak se propojují vztahy mezi nimi.

Michaela Baudyšová, Václav Kos

Kurz plavání:


Milí rodiče a přátelé školy,
ve středu 13. 11. 2019 proběhl první den plaveckého výcviku, kterého se zúčastnili žáci 2. A , 2. B a 3. A. Výcvik se uskutečnil v bazénu Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Cesta autobusem netrvala dlouho, přesto si ji žáci stihli zpestřit příběhy, písněmi nebo vtipy. Po příchodu do prostoru bazénu se u některých žáků projevila nervozita při pohledu na již probíhající výcvik předešlé skupiny. Žáci byli rozděleni do 2 skupin na dívky a chlapce. Po provedení potřebné hygieny a převlečení do plaveckého úboru jsme se všichni přesunuli do vnitřního prostoru bazénu. Zde na žáky čekal kolektiv mladých a zkušených instruktorů, kteří po provedení rozcvičky začali děti rozdělovat do 5 skupin. Kritériem pro rozdělení bylo plavání na břiše a zádech. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili s vervou. Ti méně zkušení toto rozdělení absolvovali za pomoci instruktora či nadnášejících prvků. Každou skupinu instruovali 2 instruktoři plavání, kteří se po celou dobu výcviku dětem zábavnou formou věnovali. Po prvních 45 minutách si všichni žáci osvojili vodní prostředí. Odměnou jim byly vodní hry v rámci jejich plaveckých dovedností. Žáci měli za úkol ponořit v kolektivu gymnastický míč pod vodu či najít na hladině bazénu jednotlivá plovoucí zvířata. Závěrem bylo všem umožněno skákat ze skokanského můstku a ze skokanské věže.
Všichni žáci byli z průběhu prvního bloku plavání nadšení a odměnou jim byl i potlesk instruktorů a možnost přidat na jídelníček zdejšímu lachtanovi další ryby.

Halloweenský večer:


Halloweenský večer čtvrtek 31. října 2019 v 19 hod. večer. Sešli jsme se v hojném počtu malých strašidel a rodičů před ZŠ Radonice.
Žáci 3. A spolu s panem učitelem Kosem vydlabali dýně, které jsme večer společně rozsvítili a rozestavili před školou. Pan učitel Kos, převlečený, strašidelný hrobník
uvítal děti spolu s rodiči a Halloweenský večer začal. Po té, co děti prošly okolo hrobníka a ukázaly svou odvahu, obdržely pergamen, na který se podepsaly svým
jménem a získaly sladkou odměnu. Závěr večera byl ukončen Zumba tancem, kde strašidla ukázala, co umí. Večer se povedl a už se těšíme na příští rok.

Záložka do knihy spojuje do školy: List za listem – baví mě číst


Tento školní rok se naše druhé ročníky a také třetí ročník zapojily do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje do školy: List za listem – baví mě číst. Projekt je organizován ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicí v Bratislavě a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a je vyhlašován k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Hlavním cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem – baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

K tomuto projektu mne dovedla myšlenka navázání spolupráce s jinou základní školou. Vzhledem ke kořenům některých žáků naší školy byla jasnou volbou Slovenská republika. Při své práci se snažím v dětech, žácích podporovat jejich přirozenou touhu po učení a vzdělávání se, považuji to za jeden z hlavních pilířů naší vzájemné spolupráce. Nedílnou součástí je pak zájem o knihy a čtení, které prolíná celou výukou. Vše mi tedy „hrálo do ruky“, nezbývalo než získat kolegy školy, aby se nás sešel dostatečný počet a do projektu jsme se mohli přihlásit.

V letošním školním roce se do projektu zapojilo 1 155 škol s celkovým počtem 131 027 žáků, a to z České republiky 421 škol s celkovým počtem 41 906 žáků a ze Slovenské republiky 734 škol s celkovým počtem 89 121 žáků.

Naší partnerskou školou je Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou v Kamenici nad Cirochou, děkuji tímto za spolupráci Mgr. Monice Stebilov.


Jen záložkami to v našem případě nekončí, s partnerskou školou si děti vymění i krátké listy – pozdravy, opět žák žákovi napíše (při zachování anonymity, jen s využitím iniciálů a označením třídy). Uvidíme, zda nakonec nevzniknou i větší přátelství, držme si palce.


Kromě zapojení do výše uvedeného projektu, jsme se také aktivně zapojili do podpory čtenářské gramotnosti. Žáci mají na chodbě školy svůj čtenářský strom, kam si za každou přečtenou knihu umísťují svůj list s titulem knihy a autorem. Knihy představují ve výuce a pečlivě si vedou čtenářské deníky již od druhé třídy. Druhé ročníky navštívili i překrásnou knihovnu E. Petišky v Brandýse nad Labem, kde jsme mohli nahlédnout do všech zákoutí knihovny, zeptat se na vše potřebné. Řada žáků se do knihovny přihlásila.


Mgr. Barbora Kvičinská

Evropský den jazyků:


Dne 23. září se na naší škole uskutečnil Evropský den jazyků. Každá třída si vybrala jeden evropský stát, se kterým se seznámila, získala o něm zajímavé informace a připravila prezentaci pro spolužáky z ostatních tříd. Prezentace se uskutečnila 24. září v 10 hodin ve školní jídelně. Aby byl začátek prezentace zajímavější, nastupovala každá třída po zaznění hymny vybraného státu.


1.A měla připravené informace k České republice. Žáky provázela pohádka Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, dle této pohádky měli vytvořený plakát s českými vlajkami. Při prezentaci každý žák řekl nějakou zajímavost. Na závěr nám společně s paní učitelkou zatančili českou besedu.


2.B nastoupila za zvuku slovenské hymny. Děti měly ve dvojicích připravené obrázky vztahující se ke Slovenské republice, ke každému obrázku nám sdělily několik zajímavostí. Vzhledem k tomu, že jsou ve třídě žáci, u kterých alespoň jeden z rodičů pochází ze Slovenska, vytvořila třída velký obrázkový slovník, který nám představila.


Třída 2.A si připravila prezentaci Itálie. Svůj výstup zahájila italským pozdravem. Děti říkaly historické, zeměpisné, kulturní i kulinářské zajímavosti, které doplnily ukazováním předmětů, obrázků v encyklopediích a míst na vlastnoručně vyrobené mapě. Na závěr třída pozdravila všechny spolužáky italským ciao.


Třída 3.A nás seznámila s Řeckem. Ukázala nám mapu, kterou společně namalovali. Prezentace získaných vědomostí proběhla jako „zkoušení“, kdy žáci odpovídali na otázky týkající se tohoto historického státu. Na závěr měli ve dvojicích připravené „plakáty“, na kterých měli zapsané recepty na řecká jídla, řecko – český slovníček a další zajímavosti, které se dozvěděli při vyhledávání informací o Řecku. Každá dvojice nám navíc přečetla název svého receptu, což bylo v pro většinu dětí poměrně obtížné, protože řečtina je po jazykové stránce velmi odlišná od češtiny.


Celý projekt byl velmi vydařený. Všichni jsme získali mnoho zajímavých informací.

Svatý Václav


Naše škola se nachází v obci v těsné blízkosti Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Považovali jsme za nezbytné věnovat zvýšenou pozornost odkazu svatého Václava, který je i v dnešní době pro děti blízký svými podobenstvími s jejich běžným životem, otázkou pomoci druhému na úkor vlastního pohodlí, otázkou spravedlnosti, bezpráví atp.. V rámci tematického vyučování jsme mohli napříč celou výukou jeden den „prožít“ se sv. Václavem. Žáci se dozvěděli více o době, ve které žil, poznali jeho rodiče, prarodiče, hledali na mapě místa, kde vyrůstal jako chlapec i kde žil jako mladý muž. Poznávali prostřednictvím příběhů upravených i do komiksové podoby jeho život, na mincích bádali po nápisu a vyobrazení Václava, zpívali jsme chorály i naši národní hymnu. Samozřejmostí bylo vyrábění korunovačních klenotů, kde se opět spojily druhé ročníky a vzájemně spolupracovaly. Vyvrcholením oslav byl průvod k uctění památky sv. Václava, žáci nesli vlastnoručně vyrobené malé postavy sv. Václava a střídali se v nesení korunovačních klenotů. Cílem naší cesty byl dub v místním parku. Dub byl dle některých zdrojů zasazen i při narození Václava a dodnes je ve městě Stochov pravidelným cílem slavnostních průvodů. U námi zvoleného dubu jsme společně slavnostně zazpívali hymnu, strom jsme ozdobili trikolórou a jednou postavičkou sv. Václava. Možná jste jej na svých procházkách podzimní přírodou zahlédli.